Karaoke Lóng Lánh Lúng Liếng

816
0

Bài hát: Lúng Liếng

Lóng lánh i là lóng ới a lánh ơi í i
mắt í i người i ì _
là người long ì lánh í ơ
cũng rằng như sao
là sao í i trên giời
là chứ tôi có a yêu người hì ì
lắm i ì lắm i phú lý tình
là đôi người ơi í i
Là chứ em có a say người lắm i ì
lắm i phú lý tình
là đôi người ơi í i… _

Lúng liếng i là lúng ới a liếng ơi í i
miệng í i…người cười i ì … _
là cười lúng liếng í ơ…
cũng rằng có…đôi í i…
là đôi í i…đồng tiền
là chứ tôi có a với người í ì…
muốn i ì kết i phú lý tình
là kết nhân duyên
là chứ tôi có a với người í hì .
muốn i ì kết i phú lý tình
là kết nhân duyên í i… _

Phú đi í ơ…là đi tìm ì quý í ơ.
cùng rằng là bạn Tiên í i.là tiên í i
chơi bời là chứ tôi có a với người ì hì.
đôi i ì đã… phú lý tình
là đã đáng đôi. Là chứ tôi có a với người i ì
đôi i ì đã…phú…lý… tình.
là….đã. ……đáng ….đôi i..

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar