Karaoke Tưởng Đến Gần Xa

2538
0

Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận ấy mấy dầu là anh chị Hai ơi, việc í i i nhà, việc nhà tôi chưa xong, việc í i i nhà, việc nhà tôi chưa xong.

Ngậm ngùi trong dạ ấy mấy mong tôi nhớ (ờ) mong, ấy mấy mong tôi nhớ ờ mong. Ngẫm ớ xem ơ là xem thế sự ấy mấy dầu rằng chị Ba ơi, chạnh í i i lòng, chạnh lòng tôi cả hai, chạnh í i i lòng, chạnh lòng tôi cả hai.

Làm chi cho bận ấy mấy hai tôi cả hai, ấy mấy hai tôi cả hai. Thuyền câu ơ là câu lơ lửng ấy mấy dầu là chị Tư ơi, thuyền í i chài, thuyền chài lơ lửng lửng lơ, thuyền í i chài, thuyền chài lơ lửng lửng lơ.

Thuyền câu lơ lửng ấy mấy sông tôi bên sông, ấy mấy sông tôi bên sông. Thuyền chài là chài lơ lửng ấy mấy dầu rằng chị Năm ơi, giữa í i i dòng, giữa dòng người đợi ai, giữa í i i dòng, giữa dòng người đợi ai.

Thuyền câu ơ là câu lơ lửng ấy mấy song tôi đã xong, ấy mấy xong tôi đã xong. Thuyền chài là chài lơ lửng ấy mấy dầu rằng chị Hai ơi, giữa í i i dòng, giữa dòng người đợi ai, giữa í i i dòng, giữa dòng tôi thương.

Lời thơ:
Tấm lòng tưởng đến gần xa,
Song le giở bận việc nhà chưa xong.
Ngậm ngùi trong dạ nhớ mong,
Ngẫm xem thế sự chạnh lòng cả hai.
Làm chi cho bận cả hai,
Thuyền câu lơ lửng thuyền chài lửng lơ.
Thuyền câu lơ lửng bên sông,
Thuyền chài lơ lửng giữa dòng đợi ai?
Thuyền câu lơ lửng đã xong,
Thuyền chài lơ lửng giữa dòng tôi thương.

Từ khóa tìm kiếm:

  • karAoke quan ho bac ninh
  • hat quan ho

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar